1. Pojęcia używane w Regulaminie

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Sklepie – rozumie się przez to sklep o nazwie Agiflex działający pod internetowym adresem: www.agiflex.pl prowadzony przez DLK Sp. z o.o. z siedziba w Jaworznie (43-603) przy ul. Nowowiejskiej 17 E, KRS 0000245568, NIP 6282115012, REGON 12012092600000;

 2. stronie internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem: www.agiflex.pl;

 3. siedzibie Sklepu – rozumie się przez to Jaworzno (43-603) ul. Nowowiejska 17 E;

 4. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale wyposażoną
  w zdolność prawną;

 5. Sprzedawcy – rozumie się przez to DLK Sp. z o.o. z siedziba w Jaworznie (43-603) przy ul. Nowowiejskiej 17 E, KRS 0000245568; NIP 6282115012; REGON 12012092600000;

 6. umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą;

 7. Regulaminie – rozumie się przez to postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Zawarcie umowy

 1. Przedmiotem umowy mogą stać się produkty wyeksponowane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia w formie elektronicznej przez Klienta, przy których nie widnieje informacja o ich niedostępności. Zdjęcia produktów z przyczyn technicznych mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginalnego (np. odcienie kolorów). Właścicielem praw autorskich do zdjęć eksponowanych na stronie internetowej Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Ceną sprzedaży jest cena przedmiotu wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT
  i uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

 3. Ceny widniejące na stronach internetowych Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, tekst jedn. z późn. zm.). Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie. Cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa
  w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie, jeszcze przed przyjęciem oferty, zawiadomi o tym Klienta, a w przypadku wcześniejszego dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 8. Regulamin jest integralną częścią umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 1. Realizacja zamówienia

 1. Niezbędne dla złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem prawidłowego działania strony internetowej Sklepu jest korzystanie z niej za pomocą komputera bądź innych urządzeń z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 3. Dodanie produktu „do koszyka” i naciśnięcie przycisku „zamówienie”, a następnie wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę” oznacza złożenie zamówienia.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W zamówieniu należy podać telefon kontaktowy oraz adres e-mail, który jest niezbędny do potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, które mogą pojawić się w złożonym zamówieniu.

 5. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzone zostanie wysłaniem wiadomości e-mail.

 6. Zamówienia są realizowane przez Sklep w terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. W przypadku, gdy klient wybierze inną opcję, aniżeli odbiór osobisty, za datę realizacji zamówienia uznaje się nadanie przesyłki z zakupionym przedmiotem na adres wskazany przez Klienta oraz w sposób przez niego wybrany.

 7. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 8. Klient Sklepu może utworzyć konto na stronie Sklepu i może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Sprzedawcy w postaci newslettera. Usunięcie subskrypcji newslettera jest możliwe w każdym momencie poprzez zaznaczenie (kliknięcie) odnośnika zawartego w każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach tej subskrypcji lub edycję danych konta.

 1. Dostawa

 1. Zakupiony przedmiot może być, według wyboru Klienta dokonanego w momencie składania zamówienia, dostarczony przez firmę kurierską pod wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta adres albo odebrany przez niego osobiście w siedzibie Sklepu. Koszt dostawy przedmiotu przez kuriera jest pokrywany przez Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty przelewem, zakupione przedmioty są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca wysyła zakupione przedmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza terytorium Polski jest możliwa tylko po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 3. Wraz z zakupionym przedmiotem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny/rachunek.

 4. Klient chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest wpisać w formularzu zamówienia numer NIP
  i poinformować o tym, w wypełnianym formularzu, Sprzedawcę.

 1. Sposób zapłaty

Płatność za zakupiony przedmiot, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w formularzu zamówienia, może być dokonana w jeden z następujących sposobów:

 1. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę. W tym przypadku wpłaty należy dokonać w przeciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta;

 2. za pomocą systemów płatności internetowych (PayPal oraz PayU);

 3. gotówką w siedzibie Sklepu albo do rąk pracownika firmy kurierskiej dostarczającej zakupiony przedmiot za pobraniem.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient będący obowiązany jest poinformować Sprzedawcę
  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać: wysłane pocztą na adres:
  DLK Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 17 E, 43-603 Jaworzno, drogą mailową na adres agiflex@agiflex.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

– polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
  z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni na adres: DLK Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 17 E, 43-603 Jaworzno;

 4. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy ponosi Klient.

 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, między innymi w przypadku umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Warunki gwarancji

 1. Zakupione i dostarczone przedmioty są produktami fabrycznie nowymi.

 2. Sprzedawca zapewnia sprawne działanie zakupionych przedmiotów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

 3. Potwierdzeniem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT lub paragon fiskalny.

 4. Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 12 miesięcy od czasu nadania przesyłki zawierającej przedmiot umowy na adres wskazany przez Klienta albo od momentu osobistego odbioru przedmiotu umowy przez Klienta w siedzibie Sklepu.

 5. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne i mechaniczne będą usuwane nieodpłatnie.

 6. Ochroną gwarancyjną nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne zakupionych produktów, które powstały wskutek użycia ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem przez Klienta lub osoby trzecie.

 7. Objęcie sprzedanych przedmiotów ochroną gwarancyjną nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy – art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, tekst jedn. z późn. zm.)

 1. Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym przedmiocie Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu albo korzystając
  z danych teleadresowych widniejących na przesłanym wraz z przedmiotem dokumentem sprzedaży
  i poinformować o wykrytych wadach urządzenia i nieprawidłowościach w jego działaniu. Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia przedmiotu zgłoszenia reklamacyjnego do siedziby Sklepu.

 2. Sprzedawca po otrzymaniu przedmiotu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad oraz nieprawidłowości w działaniu lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.

 3. Po usunięciu wady zakupiony przedmiot zostanie dostarczony na wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską. Klient może według własnego uznania odebrać również przedmiot po usunięciu wady osobiście w siedzibie Sklepu.

 1. Ochrona danych osobowych

Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest DLK Sp. z o.o. z siedziba w Jaworznie (43-603) przy ul. Nowowiejskiej 17 E, KRS 0000245568; NIP 6282115012; REGON 12012092600000. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tekst jedn. ze zm.) administrator danych informuje i zapewnia, że podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą wykorzystywane
i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, tekst jedn. z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. 2013, poz. 1422, tekst jedn. z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jedn. z późn. zm.)